ფინანსური აუდიტი

კომპანიების ფინანსური აუდიტი გულისხმობს კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების (ბალანსი, მოგება-ზარალი, ქეშფლოუ, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება, სრული შემოსავლის ანგარიშგება) შემოწმებას, მათი ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან (ფასს) შესაბამისობის დადგენის მიზნით. შემოწმების შემდეგ გაიცემა აუდიტის დასკვნა, სადაც წარმოდგენილი იქნება აუდიტორის მოსაზრება კომპანიის ფინანსური ანგარიშგებების შესახებ, რაც განაპირობებს: 

 

  • სანდოობის მაღალ ხარისხს კომპანიის ანგარიშგებების და ფინანსური მდგომარეობის მიმართ;
  • კომპანიის ფინანსური შედეგების რეალურ სურათს და კომპანიის განვითარების ტენდენციებს;
  • ინფორმაციას გამოვლენილი დარღვევების შესახებ და მათი აღმოფხვრის გზებს.

 

დასკვნა და რეკომენდაციები კონფიდენციალურია

 

 

ჩვენი კლიენტები

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED