ბუღალტერის აღდგენა

აღდგენა

 

  • კომპანიების გასული პერიოდების საბუღალტრო დოკუმენტების დამუშავება, მოწესრიგება და ბუღალტერიის ავტომატიზაცია;
  • გასულ პერიოდებზე საგადასახადო ვალდებულებების სწორი გაანგარიშება და შესაბამისად დეკლარირება;
  • ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
  • დებიტორულ და კრედიტორულ დავალიანებებზე ინფორმაციის მომზადება, საეჭვო და უიმედო ვალების განსაზღვრა.

 

აწყობა

 

ბუღალტრული სისტემის აწყობა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

 

  • გრძელვადიანი სააღრიცხვო პოლიტიკის განსაზღვრა;
  • საბუღალტრო ელექტრონული პროგრამის შერჩევა;
  • ბუღალტრული წიგნის დაწერა და კომპანიის საქმიანობაზე მორგება, შიდა კონტროლის სისტემების შემუშავება;
  • ბუღალტრულ აღრიცხვაში დასაქმებული შტატების სტრუქტურის ფორმირება;
  • პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების შედგენის სისტემატიზაცია.

ჩვენი კლიენტები

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED