დეკლარირება

ეს მომსახურება მოიცავს კომპანიებისთვის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ერთჯერადად ან გრძელვადიან პერიოდზე ყოველთვიური, ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციებისა და ფორმების მომზადებას და წარდგენას საგადასახადო ორგანოში:

 

  • საშემოსავლო, დამატებული ღირებულების, მოგების, ქონების გადასახადების დეკლარაციების მომზადება და წარდგენა საგადასახადო სამსახურში;
  • საგადასახადო ორგანოსთან შედარების გაკეთება და საგადასახადო ვალდებულებების წარმოშობის კონტროლი;
  • ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (საგადასახადო აქტივის) სხვა გადასახადებში ჩათვლის მიზნით საგადასახადო ორგანოსთან ურთიერთობა, წერილების მომზადება.

 

ჩვენი კლიენტები

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED