საგადასახადო აუდიტი

საგადასახადო აუდიტი მოიცავს კომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვის შემოწმებას საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით;  საგადასახადო რისკების შეფასება-გამოვლენას; შემოწმების შემდეგ კომპანიას წარედგინება დასკვნა კონკრეტული დარღვევების შესახებ და რეკომენდაციები ამ დარღვევების აღმოფხვრის თაობაზე.

 

დასკვნა და რეკომენდაციები კონფიდენციალურია

ჩვენი კლიენტები

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED