თემატური ბუღალტერია

აღნიშნული  პაკეტი შესაძლოა მოიცავდეს  ქვემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებებიდან, ბუღალტრული აღრიცხვის ნებისმიერ  თემას, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, რაც მომსახურების მოქნილობასა და თითოეულ კლიენტზე კომპანის ინდივიდუალურ მიდგომას განაპირობებს:

 

  •  სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება;
  •  საჭიროების შემთხვევაში პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების წარმოება ან/და დამკვეთისთვის კონსულტაციის გაწევა პირველადი დოკუმენტების მომზადება-მოწესრიგებაში;
  • ხელშეკრულებების მომზადება და საგადასახადო ვალდებულებების და რისკების მონიტორინგი;
  • მენეჯერებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის სპეციალური ანგარიშგებების მომზადება;
  • ფინანსური ანგარიშგებების მომზადება (ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება, ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება);
  • ანგარიშებისა და შედარების აქტების შეჯერება საგადასახადო ორგანოებთან.

ჩვენი კლიენტები

Sandy Web Development

ALL RIGHTS RESERVED